Zdôvodnenie

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetom ktorého je komplexne upraviť Trestný zákon v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a potrebami aplikačnej praxe.

Predložený návrh zákona má za cieľ, okrem iných trestnoprávnych oblastí, upraviť aj postihovanie „drogových trestných činov“. Návrh sa však ani nepribližuje ľudskoprávnemu vývoju adresovania situácie užívateľov drog a abstrahuje od ambície dekriminalizovať užívanie marihuany tak, ako je štandardom v narastajúcom počte demokratických krajín. Návrh nespĺňa nároky vyplývajúce z odborných drogových politík, ani nereaguje na požiadavky aplikačnej praxe a problémy vyplývajúce zo súčasnej právnej úpravy, a to z nasledovných dôvodov:

  • Zámer oddeliť užívateľov od dílerov sa nedarí, keďže užívateľ aj naďalej nemá inú možnosť, ako si zabezpečiť produkt na čiernom trhu, kde sa približuje dílerovi fyzicky. Ak nechce pravidelný užívateľ prekročiť množstvo, za ktoré mu hrozí trestnoprávny postih, musí ísť za dílerom niekedy aj viackrát za deň. Množstvo stanovené ako hranica pre trestnoprávny postih nepokrýva ani obvyklú dennú dávku užívateľa v prípade domnienky o spotrebe dvoch obvyklých jednorazových dávkach denne.
  • Návrh sprísňuje tresty pre pestovateľov napriek tomu, že tresty boli aj doposiaľ príliš prísne, no aj napriek tomu sa míňajú účinku odstrašenia od páchania tejto činnosti a sú v praxi neukontrolovateľnými. Navyše pri rastlinnej konope sa medzinárodná prax hýbe smerom k povoleniu pestovania pre osobnú spotrebu (Malta, Nemecko, Luxembursko).
  • Vymedzenie pojmov „nepatrné množstvo“ a „malé množstvo“ nie je založené na vedeckom poznaní, ani na súdnej praxi. Díler je podľa zákona aj ten, ktorý zabezpečí malé množstvo pre iného – účel porušenia zákona je iný, ako keď má užívateľ väčšie množstvo pre seba.
  • Užívanie nikdy trestné nebolo – trestanie držby pre osobnú spotrebu nemá vedecký základ, ani nesleduje účel trestnoprávnej úpravy, ktorým je ochrana spoločnosti pred závažným protispoločenským konaním, ktoré škodí iným.
  • Novela nevysvetľuje nutnosť akéhokoľvek trestania užívateľov – ako stratégia demand reduction sa to neosvedčilo a nie je to vhodným nástrojom na zmenu správania – preukázateľné aj v iných krajinách.
  • Užívateľ pri opakovanom prichytení má navyše ešte prísnejšiu sadzbu. To znamená, že užívanie je vlastne naďalej prísne kriminalizované.  
  • Kriminalizovať užívateľov nedáva ani fiškálny zmysel, ani zmysel v oblasti ochrany verejného zdravia a ani v oblasti restoratívnej justície.