Znenie

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/744

Rezortné číslo: 19085/2021/120

I. Prechovávanie rastliny rodu Cannabis (konopa) pre vlastnú potrebu

1. V Prílohe č. 1 k zákonu č. 300/2005 Z. z. navrhujeme v prvom riadku pre „Rastliny rodu Cannabis (konopa) – sušina, marihuana“ nahradiť v stĺpci „Nepatrné množstvo“ hodnotu „1 g“ hodnotou „20 g“ a v stĺpci „Množstvo účinnej látky vo forme voľnej bázy“ hodnotu „100 mg“ hodnotou „1000 mg“.

2. V Prílohe č. 1 k zákonu č. 300/2005 Z. z. navrhujeme v druhom riadku pre „Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa), hašiš“ nahradiť v stĺpci „Nepatrné množstvo“ hodnotu „1 g“ hodnotou „10 g“ a v stĺpci „Množstvo účinnej látky vo forme voľnej bázy“ hodnotu „100 mg“ hodnotou „ 500 mg“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie k bodu 1 a 2 hromadnej pripomienky:

Za nevyhnutný cieľ novely Trestného zákona považujeme vhodným spôsobom v rámci zachovania princípu restoratívnej justície oddeliť ľudí, ktorí bez ďalšieho negatívneho vplyvu na spoločnosť užívajú konope, od ľudí, ktorí sa neoprávneným konaním obohacujú na úkor spoločnosti. Vzhľadom na to, že znenie navrhnuté ministerstvom spravodlivosti tento zámer nenapĺňa, navrhujeme úpravu definície nepatrného množstva tak, aby reflektovala vyňatie prechovávania rastliny rodu Cannabis (konopa) a živice z nej v množstve najviac šesťdesiat-násobku obvykle jednorazovej dávky z trestnoprávnej regulácie (mesačná spotreba pri 2 dávkach za deň).

Ak je zámerom predloženej novely proklamované oddelenie ľudí, čo užívajú od tzv. dílerov, je nutné, aby sa v čo najväčšej možnej miere obmedzila aj potreba užívateľov prísť do kontaktu s čiernym trhom. Ak by chcel závislý užívateľ dodržiavať zákon, musel by podľa aktuálneho znenia predkladanej novely prichádzať do kontaktu s čiernym trhom takmer každý deň. Aktuálna definícia „nepatrného množstva“, ktoré nie je možné trestnoprávne postihnúť totiž nezodpovedá ani obvyklej dennej spotrebe dvoch jednorazových dávok. V záujme oddelenia ľudí, čo užívajú od dílerov, je zvyšovanie množstva dovoleného prechovávať na osobnú spotrebu bez hrozby trestnoprávneho postihu nevyhnutným krokom. Pri množstve 20g by závislý/pravidelný užívateľ nemusel chodiť na čierny trh každý deň, ale stačilo by raz za mesiac, čím by výrazne znížil riziko trestnoprávneho postihu a ďalších ujm spôsobeným interakciami s čiernym trhom. Tento model môžeme pozorovať aj v okolitých krajinách – ČR 10 g sušiny, 5 g hašišu uzákonené v roku 2009, Gruzínsko 70 g sušiny.

II. Pestovanie rastliny rodu Cannabis 

3. V Prílohe č. 2 k zákonu č. 300/2005 Z. z. navrhujeme v prvom riadku pre „Rastliny rodu Cannabis okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise“ nahradiť v stĺpci „Nepatrné množstvo“ slovné spojenie „najviac 2 rastliny“ hodnotou „najviac 5 rastlín“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie k bodu 3 hromadnej pripomienky:

Primeranou dekriminalizáciou domáceho pestovania pre osobnú spotrebu zákon vytvorí pre ľudí užívajúcich tieto látky alternatívu, vďaka ktorej sa budú môcť vyhnúť stretom s kriminálnym prostredím a jeho rizikami, vrátane nedostatočnej kontroly kvality ponúkaného produktu, čím značne znížia potenciál ďalších negatívnych vplyvov. Povolením pestovania tejto látky pre osobnú spotrebu má štát možnosť limitovať príjmy čierneho trhu a oslabiť jeho celkovú pozíciu.

Otázka kultivácie marihuany pre osobnú spotrebu bola nastolená vo viacerých krajinách po celom svete. V susednom Rakúsku je pestovanie 5 rastlín považované za zberateľstvo, dokiaľ nie je rastlina posušená, kedy zákon prikazuje sa rastliny „zbaviť“. Na Malte zákon nedávno povolil kultiváciu 4 rastlín pre domácu kultiváciu. Tento trend je možné pozorovať aj v štátoch USA, kde pri splnení podmienky, že rastliny nemôžu byť viditeľné verejnosti nie je obmedzený počet rastlín pre osobnú spotrebu. Nastavenie hranice na 2 rastliny však nie je možné považovať za adekvátne, keďže nevychádza ani z aktuálnej medzinárodnej praxe a nie je ani založená na vedeckých poznatkoch. 

***

Osoby splnomocnené na rokovanie o hromadnej pripomienke:

Martin Hojsík, Podjavorinskej 7, 81103 Bratislava, [email protected]

Michal Šimečka, Páričkova 11, 82108, Bratislava, [email protected]

Lucia Plaváková, Budatínska 57/A, 851 06 Bratislava, [email protected]