Podrobné vysvetlenie našich požiadaviek

1) Dekriminalizovanie marihuany

Výskumy potvrdzujú, že marihuana nie je o nič škodlivejšia, ako alkohol či cigarety (1,2). Kým tieto sú štátom akceptované, legálne predávané, či masívne inzerované v médiách aj vo verejnom priestore, marihuanu štát kriminalizuje. Ľudia na Slovensku dokonca za jej držanie a užívanie dostávajú nezmyselne vysoké tresty odňatia slobody. Táto prohibitívna politika zlyháva na plnej čiare - štát ničí ľudské osudy, podporuje čierny trh, stráca kontrolu nad kvalitou užívaných produktov, zbytočne zaťažuje políciu, súdy aj väzenia. Štát na kriminalizácii marihuany stráca aj finančne. Podľa medzinárodných odhadov tvoria ročné náklady na väzenie jednej osoby na Slovensku 15.950,- EUR. Sociálna starostlivosť a liečba pre toho istého človeka by pritom ročne stála iba 2.740,- EUR. Napriek drakonickým trestom počet užívateľov marihuany na Slovensku neklesá. Podľa medzinárodných odhadov má skúsenosť s marihuanou vyše 10% dospelých občanov Slovenska. Žiadame preto skoncovať s nezmyselnou aktuálnou praxou. Nikoho na užívanie marihuany nenabádame - zároveň však nechceme, aby za ňu inak bezúhonní ľudia skončili so záznamom v registri trestov či vo väzení.

2) Zavedenie islandského modelu - podpora prevencie a zdravých aktivít mladých ľudí

Zneužívanie drog je škodlivé. Najviac to platí o deťoch a mladistvých, ktorých mozog sa ešte len vyvíja, a ich psychika a zdravotný stav sú obzvlášť náchylné na poškodenie. Chceme znížiť dopyt mladých po experimentovaní s drogami - tak, ako sa to podarilo Islandu. Krajina, ktorá bola vo svete medzi úplne najhoršími v užívaní drog a alkoholu mladými ľuďmi, sa za 20 rokov dostala medzi tie najlepšie. Buďme ako Islanďania. Stigmatizovať užívateľov a šíriť poplašné správy nemá zmysel. Mladí ľudia potrebujú jasné a dôveryhodné informácie, lepšie vzdelávanie o účinkoch zneužívania drog, a rozšírenia kurzov prvej pomoci o postupy, ako rozpoznať predávkovanie a čo robiť v jeho prípade. Tou najúčinnejšou cestou je navýšenie financovania mládežníckych organizácií. Dopyt po zneužívaní drog klesne iba vtedy, keď mladí ľudia dostanú bezpečné alternatívy trávenia voľného času. Žiadame preto, aby štát razantne navýšil financovanie a dostupnosť športových, vzdelávacích a umeleckých možností pre mládež.

3) Sprístupnenie sociálno-psychologických služieb v každom okresnom meste

Štúdie už dávno vyvrátili mýtus, že marihuana je "vstupnou bránou" k tvrdým drogám. Skutočnou vstupnou bránou k zneužívaniu drog sú najmä sociálno-ekonomické ukazovatele (chudoba, nízke vzdelanie, nezamestnanosť, rodinné problémy a absencia sociálnych väzieb*) a dlhodobá história zneužívania legálnych drog (alkohol, nikotín). Ak chceme zabrániť zneužívaniu drog, musíme ľuďom na Slovensku poskytnúť dostupnú pomoc a záchrannú sieť. Užívatelia drog a ich blízki (rodina, učitelia, kolegovia v práci) potrebujú dostať k dispozícii bezpečný priestor, kde nájdu dôveryhodné informácie, sociálno-psychologickú podporu a odbornú pomoc, ktorá im umožní predísť škodlivým dopadom zneužívania drog. Pandémia** ešte zosilnila negatívne spoločenské javy vedúce ku zneužívaniu drog, no Slovensko nijak neposilnilo svoje kapacity pomáhať ľuďom pri ich zvládaní. Linky pomoci boli preťažené a desiatky tisíc žiadostí o pomoc nedokázali kapacitne vybaviť. Je potrebný presný opak. Žiadame preto, aby štát v každom okresnom meste na Slovensku zriadil centrá zamerané na krízovú intervenciu a znižovanie škôd ("harm reduction") súvisiacich so zneužívaním drog.

4) Umožnenie pestovania piatich rastlín pre osobnú spotrebu

Čierny trh je zlo. Kriminalizuje užívateľov a podporuje zločinecké organizácie. Kto dnes chce, k marihuane sa dostane - je však odkázaný na dílerov. Toto musí skončiť. Príklady zo zahraničia sú jasné. Povolenie pestovania malého množstva marihuany dospelými pre osobné účely znižuje riziká súvisiace s čiernym trhom, ako aj negatívne zdravotné účinky spojené s neznámou kvalitou a potenciou užívaných látok. Žiadame preto, aby štát umožnil dospelým osobám pestovanie malého množstva konope - konkrétne piatich rastlín - výhradne pre osobnú spotrebu.

5) Povolenie užívania marihuany na lekárske účely 

Výťažky z marihuany môžu pomôcť pacientom s desiatkami rôznych ochorení na celom svete. Zmierňujú napríklad bolesti pri rakovine, uľahčujú zvládanie epilepsie, obmedzujú negatívne prejavy duševných chorôb, pomáhajú pacientom s astmou, roztrúsenou sklerózou aj s Alzheimerovou chorobou, zlepšujú stav kožných ochorení, alebo zvyšujú chuť do jedla pri AIDS. Drogy sa na lekárske účely využívajú prakticky od nepamäti, a je nehumánne odopierať pacientom pomoc, ktorú môžu získať práve vďaka marihuane. Lekárske užívanie marihuany je povolené v stále väčšom počte krajín sveta a k jeho schváleniu vyzýva aj Európsky parlament. Odborné posúdenie lekárom a následný nákup marihuany na recept v lekárni zároveň prispievajú k odbúraniu čierneho trhu a pomáhajú zvýšiť bezpečnosť pre dospelých užívateľov. Žiadame preto, aby aj Slovensko povolilo užívanie marihuany na lekárske účely. 

 

Poznámky:

* V Slovenskom priestore sociálno-ekonomické ukazovatele naznačujú, že podľa pracovného stavu boli zo závislosti liečení predovšetkým nezamestnaní a závislí od inej osoby (46,2 %), podľa rodinného stavu slobodní užívatelia (83,1 %) a podľa spôsobu života žijúci s pôvodnou rodinou - rodičmi a pod. (36,6 %). Podľa vzdelania išlo hlavne o mužov so stredným vzdelaním bez maturity (35,0 %) a o ženy so základným ukončeným vzdelaním (37,9 %).

** Pandémia ešte viac obmedzila prístup k týmto službám, no dopyt po drogách ani ich ponuku sa znížiť nepodarilo ani napriek kontrolám na hraniciach a protipandemickým opatreniam.